Stordala nyheter

Behandlingsfamilj – ett förstärkt familjehem i förening med behandling 

Målgrupper och syfte

Behandlingsfamilj vänder sig till barn, unga och vuxna samt förälder med barn som har en mer komplex social- och beteendeproblematik. Svårigheter där ett Förstärkt familjehem inte räcker till för att förändra beteenden och livssituation runt individen. Till familjehemmet kopplas därför ett behandlingsteam på. Syftet är att skapa utökade möjligheter för en hållbar placering samt ett lyckat placerings- och vårdresultat.

Behandlingsfamilj – alternativ till institutionsvård

Behandlingsfamilj är erfarenhetsmässigt ofta ett bra alternativ jämfört med boende på institution, såsom HVB-hem (Hem för vård och boende). Antalet vuxna, som barnet eller den unge ges möjlighet att knyta an till, är betydligt färre än vid institutionsvård och möjligheterna att skräddarsy och individanpassa behandlingen är större än vid institutionsboende. Behandlingsfamilj är en tidsbestämd insats som dock kan variera i längd beroende på individens behov, svårigheter och fortlöpande utveckling.

Behandlingsfamilj – en strukturerad teaminsats

Vid placering i Behandlingsfamilj har teamet en avgörande funktion. Familjehemmet, där den placerade bor ansvarar för omvårdnad och fostran samt medverkar aktivt i behandlingen som viktig färdighetstränare och träningsfamilj i vardagen. 

Det påkopplade behandlingsteamet i sin tur, bestående av behandlare och familjehemshandledare, ansvarar för de påkopplade behandlingsinsatserna. Behandlingsfamiljen gemensamt – d.v.s. familjehemmet och behandlingsteamet – fungerar som en väl sammansvetsad integrerad enhet som fullt ut tar ansvar för barnet, den unges eller den vuxnes vård.

Behandlingsfamiljens fokusområden

Skola och sysselsättning – Alla Stordalas familjehem ska vara skol- och sysselsättningsmotiverade. Skolgången har stor betydelse för barn och ungas framtid samt är en viktig skyddsfaktor. Generellt sätt har barn och ungdomar från skolmotiverade hem lättare att integreras i samhället, och senare även i vuxenliv. Familjehemmet har därför ett mycket viktigt uppdrag att fylla. Familjehemmet ska på alla vis aktivt motivera samt stötta barnet i skolarbetet för att skapa goda förutsättningar inför framtiden. 

Samverkan mellan instanser – För att den placerade ska kunna uppnå utbildnings- och sysselsättningsmål, uppleva livskvalitet samt känna delaktighet i samhället, kan flera av samhällets stödfunktioner behövas. Stordala har gedigen yrkeserfarenhet av hur sammansatt stöd, d.v.s. samverkan mellan olika instanser såsom skola, socialtjänst, näringsliv samt hälso- och sjukvård, främjar ett positivt placeringsresultat. Barnet, eller den unge mognar, både i sitt lärande och i sin personliga utveckling genom aktiv och trygg samverkan där alla drar åt samma håll.

Stordala har ett eget mycket erfaret team med Öppenvårdslokaler i Uppsala city. Personalen är utbildad inom grundläggande psykiatri med kognitiv inriktning (steg 1) och på Ersta vändpunkt med barn, ungdom och föräldraprogram. 
Våra behandlingsfamiljer står redo för vidare uppdrag. 

Kontakta vår föreståndare för placeringsförfrågan: 

070-7775166 eller via mail: po@stordala.se

Fler nyheter

Mässa och nya medarbetare

Stordala kommer att delta vid SSIL:s temadag om gängkriminalitet på UKK här i Uppsala...

Nya medarbetare i vårt...

Under mars anställer vi två nya medarbetare. En socionom och en kontaktperson till vårt...

Stordala på mässa igen

Vi på Stordala har inte deltagit vid några mässor sen 2016 men nu blir...