Värdegrund och uppdragsfilosofi

Stordala Vård & Omsorgs Jour, Familjehem och Behandlings­familjer

Inom Stordala Vård & Omsorgs konsulent­stödda verksamhet är vi inriktade på utredning och rekrytering av jour- och familjehem samt behandlings­­familjer som sedan under placeringen stöds av våra familjehems­konsulenter genom utbildning, rådgivning och kontinuerliga hembesök. Utefter varje uppdrags individuella vårdplan och intressen arbetar vi gemensamt fram de rätta förutsättningarna för varje placering oavsett problematik. Tillsammans med Stordalas övriga verksamheter skapar vi genom samverkan en övergripande helhetsvård där individens behov står i centrum. Gemensamt för hela verksamheten är en likabehandlings­princip där alla har rätt till ett professionellt bemötande, oavsett ställning och relation till organisationen och oavsett religiös tillhörighet, sexuell läggning, etnisk tillhörighet eller politisk uppfattning.   

Allt vårt arbete och vår gemensamma värdegrund stöttar sig på tre bärande ledord

Trygghet

För att barn och ungdomar ska kunna få en gynnsam utveckling, vare sig det gäller om fysisk eller social utveckling, behöver de en trygg grund att utgå ifrån. Skydd och stöd utifrån varje individs behov är ett måste för att vår verksamhet ska kunna fungera. ­Genom att kontinu­erligt inhämta ny information om våra befintliga familjers förutsättningar samt att ge ett tillgängligt och kompetent stöd upprätthåller vi grundläggande trygghet för klient och uppdragstagare.
Detta skapas även genom täta upp­följningar, relationsbyggande och en god kommunikation.

Respekt

Alla människor har rätt att bli lyssnade på och att bli tagna på allvar, även barn och ungdomar, därför ska alla insatser ut­formas och genomföras tillsammans med den berörde med hänsyn till delaktighet och integritet. Vi arbetar aktivt med barnkonventionen i verk­samheten för att förbättra möjligheterna för placerade barns del­aktighet och hur vi själva tolkar detta. Månadsrapporter skrivs enligt BBIC vilket innebär en kontinuerlig uppföljning av barnets behov och delaktighet.

Utveckling

Stordala Vård & Omsorgs arbete har inget syfte om de individer vi arbetar för inte utvecklas. Vi vill att våra anställda såväl som placerade ska kunna drömma och utveckla/bibehålla en god och positiv självbild för att kunna hitta och för­verkliga sina individuella mål vare sig det handlar om fysisk hälsa eller andlig, moralisk, psykisk och social utveckling. Genom att ha en relevant och levande utbildningsplan för konsulenter och familjer skapas i sin tur fler utvecklings­möjligheter för de placerade.

Vill du veta mer om familjehem? Kontakta oss så kontaktar vi dig.